Gyan Shakti Savikar; When Shree Chakarapani Maharaj ji accepted the Gyan Sakti form Shree Dattatreya Prabhu ji #DandvatPranam

#DandvatPranam

../.. Dandvat Pranam ../..
It was the time when Shree Chakarapani Maharaj Ji left to Mahur, it was the Saka 1080 era. At the age of 30; Shree Chakarapani Ji made the pilgrimage to meet Shree Dattatreya Prabhu Ji since the reason behind is to receive the Avatar Shakti from Avadhot Prabhuraya [read more]

Leave a Reply